Tuchoměřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady

Obec Tuchoměřice provozuje sběrný dvůr v ulici K Poště, vedle Mateřské školy 

Provozní doba:  Sobota 9-11 hod

Slouží k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu, tj. lednic, obrazovek, zřivek, kyselin, barev, lepidel, olověných akumulátorů, pneumatik, motor.olejů apod. Dále také k odkládání objemného komunálního odpadu,tj. odpadu, který vzhledem k jeho tvaru,rozměru nebo hmotnosti nelze ukládat do sběrných nádob (popelnic)

 

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad:

mapa

TERMÍNY SVOZŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
Plast:            2 x týdně (pondělí a čtvrtek)
Papír:           2 x týdně (úterý a pátek)
Sklo:             1 x za 14 dní (sudý pátek)
Olej:              1 x za měsíc (první nebo poslední úterý v měsíci)
Tetrapak:    1 x za 14 dní (sudá středa)
Kovy:           1 x za měsíc (poslední čtvrtek v měsíci)
 
 
Svoz odpadu se řídí dle vyhlášky o odpadech:
 

Směsný odpad je vyvážen 1 x za 14 dní, v pátek v sudé týdny.

Poplatek v roce 2023 je stejný jako v minulém roce tj. 500,- Kč za osobu/nemovitost. Platit je možné od 2.1. 2023 :

- v hotovosti nebo platební kartou na OÚ

- bezhotovostním převodem (číslo účtu: 9828111 /0100, VS: číslo popisné a do poznámky: TKO a počet osob)

Pro 1 rodinu (cca 4 osoby) se počítá s jednou nádobou o objemu 110 nebo 120 litrů  a je vydávána jedna známka.

Od poplatku jsou osvobozeni:

a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná

fýzická osoba, kteří jsou plátcem poplatku z důvodu vlastnictví takové stavby, a kteří současně

mají hlášený trvalý pobyt v jiné nemovitosti na území obce Tuchoměřice,

b) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úřední adrese ohlašovny V Kněžívce 2l2'

252 67 Tuchoměřice,

c) fyzické osoby, které jsou nazákladě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní

nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném

obdobném zařízení,

d) třetí a další dítě do věku 15ti let, které žije společné domácnosti s nejméně dvěma svými

nezaopatřenými sourozenci mladší patnácti let, za které je poplatek hrazen,

e) fyzické osoby, které nejpozději v daném kalendářním roce dosahly veku 75 let.

 

Svoz bioodpadu 
 
První termín odvozu bioodpadu v roce 2023:
je čtvrtek 6.4.2023. Dále bude pokračovat každý sudý čtvrtek.
   

Navíc velkoobjemové kontejnery   na bioodpad jsou celoročně umístěny na veřejném prostranství v ulici K Poště a na parkovišti v Potoční ulici. Ty jsou určeny na odkládání trávy, keřů a větví. Odpad zde ukládejte bez igelitových pytlů.

 

Sběr fritovacího oleje 

  • Pro sběr fritovacího oleje je před sběrným dvorem červený kontejner.
  • Odkládejte do něj fritovací olej v PET lahvích od limonád s zašroubovaným víčkem.

 

Sběr použitého šatstva

Pro odkládání použitého šatstva - suchého a čistého - v igelitovém pytli je před sběrným dvorem umístěn kontejner. Druhý kontejner je umístěný v Kněžívce, Pod Kopečkem u hasičské zbrojnice.

 

 

Třiďte odpad - má to smysl!

recyklace

Správné třídění odpadů zajišťuje čistší životní prostředí, šetří suroviny, redukuje množství odpadů ukládaných na skládky a umožňuje využití odpadů.

 

V současné době je v obci zaveden základní systém třídění prostřednictvím barevných kontejnerů, umítěných na stanovištích v obci. Třídí se sklo, papír, plasty a bioodpad do hnědých popelnic zapůjčených domácnostem. Zbylý odpad - směsný komunální, je ukládán do klasických popelnic.

Dále do obce pravidelné zajíždí pojízdná sběrna nebezpečných odpadů. K odkládání velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů, slouží velkoobjemové kontejnery. O termínu jejich přistavení obec předem informuje.

odpady

Současně upozorňujeme, že výrobci a dovozci některých výrobků mají ze zákona povinnost postarat se o výrobky i po skončení jejich životnosti. Tito výrobci si náklady na recyklaci a zneškodnění započítávají do ceny. Prodejci jsou povinni tyto výrobky odebrat bezplatně v půčtu kusů zakoupeného nového výrobku bez rozdílu značek. Jedná se o tyto výrobky:

  • elektroodpady (elektrické a elektronické přístroje)
  • pneumatiky
  • oleje (např. motorové, převodové a mazací)
  • baterie a akumulátory
  • zářivky a výbojky.
     

Jak správně třídit odpad?

 
 
 

 

Jarní úklid.
Velkoobjemové kontejnery na jarní úklid budou
od 17.3.2023 do 20.3.2023
Přistavení: pátek ve 14:00
Odstavení: úterý v 8:00
1) u transformátoru-Kněžívka
2) ulice Rovná
3) ulice Za Kostelem
4)  ulice U Pomníku
5) Na Pazderně
6) U Kopečku (u kapličky)
7) u MŠ
8) za hřbitovem (ulice Dubová )
 
 
Podzimní úklid.
Velkoobjemové kontejnery na podzimní úklid budou od 20.10.2023 do 23.10.2023
Přistavení: pátek ve 14:00
Odstavení: úterý v 8:00
1) u transformátoru-Kněžívka
2) ulice Rovná
3) ulice Za Kostelem
4)  ulice U Pomníku
5) Na Pazderně
6) U Kopečku (u kapličky)
7) u MŠ
8) za hřbitovem (ulice Dubová )