Tuchoměřice
Tuchoměřice

Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů). Tyto strojově čitelné občanské průkazy jsou vydávany od druhé poloviny roku 2000.

Kdo a za jakých podmínek

 • o vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let. Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce (je požadována plná moc);
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku);
 • za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

 

Jak a kam se obrátit

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

Se žádostí se obraťte na obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu (pro Prahu - západ : MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2), v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu.

Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).


Co musíte předložit

Na úřadě předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
 • doklady stanovené zákonem, viz níže,
 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

 • dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:

 • rodný list nebo rodný a křestní list občana,
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:

 • doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

 

Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

 

Poplatky a termíny

Správní poplatek

 • Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana - 100 Kč.

Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.


Lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.


Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání občanských průkazů.

 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 - skončí platnost nejpozději dne 31. prosince 2005

 

Občané měli možnost požádat si o výměnu občanského průkazu do 30. listopadu (lhůta pro vydání občanského průkazu je totiž 30 denní. Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936. Další série výměn občanských průkazů bude následovat vždy ke konci kalendářního roku až do roku 2008.

 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 - skončí platnost nejpozději dne 31. prosince 2006,
 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 - skončí platnost nejpozději dne 31. prosince 2007,
 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 - skončí platnost nejpozději dne 31. prosince 2008.

Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).

Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

Kalendář

Publicita

Projekt „Vybavení družiny“

Projekt "Vybavení družiny" Základní školy Tuchoměřice byl podpořen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 číslo projektu 22/003/19210/120/220/004419. Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD.LeaderEU

 

Veřejné osvětlení s přechody v Tuchoměřicích je spolufinancován Evropskou unií.

logo

logo

GObec

GObec

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:153
TÝDEN:2210
CELKEM:1347101

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 1 °C
neděle 21. 4. oblačno 9/0 °C
pondělí 22. 4. slabý déšť 9/1 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 8/0 °C

Kde nás najdete?