Tuchoměřice
Tuchoměřice

Jednací řád

Zastupitelstvo obce Tuchoměřice vydává dne 7.10.2020  podle ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), tento jednací řád:

Jednací řád zastupitelstva obce Tuchoměřice

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, jakož i další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech věcech patřících do samostatné působnosti obce dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení).

 

Článek 3

Svolávání jednání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 2. Zasedání svolává starosta. Starosta je povinen nejpozději do 21 dnů svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce,  nebo hejtman kraje.
 3. O místě, termínu a navrženém programu zasedání obecního zastupitelstva informuje občany Obecní úřad. Informace musí být na úřední desce vyvěšeny nejméně 7 dní před zasedáním obecního zastupitelstva.
 4. Zasedání zastupitelstva obce je veřejná a konají se v územním obvodu obce.

 

Článek 4

Příprava jednání zastupitelstva obce

 1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom zejména stanoví:  
  a) dobu a místo zasedání
  b) program jednání
  c) odpovědnost za zpracování předložených podkladů. Nebude-li stanoveno jinak, za zpracování předložených podkladů k návrhu
     odpovídá předkladatel.
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory zastupitelstva obce.
 3. Informace o materiálech určených pro jednání zastupitelstva obce musí být dostupné členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva v elektronické podobě, případně si může zastupitel materiály vyzvednout osobně na obecním úřadě v úřední dny.
 4. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření či rozhodnutí.

 

Článek 5

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se včas omluvit starostovi s uvedením důvodu nepřítomnosti.
 2. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva obce podpisem do prezenční listiny přítomných, jež je součástí zápisu z jednání.
 3. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce, nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se uskuteční náhradní zasedání ke stejnému, nebo zbývajícímu programu, které svolává starosta a pokud starosta zasedání nesvolá, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
 4. Člen zastupitelstva obce, u něhož hrozí, nebo nastal střet zájmů (§ 83 odst. 2 zákona o obcích), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva obce o záležitosti, u které střet zájmů nastal.

 

Článek 6

Program jednání zastupitelstva obce

 1. Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly navržené v programu při svolání, nebo na program zařazeny dodatečně v průběhu zasedání se souhlasem zastupitelstva obce. S návrhem programu seznámí členy zastupitelstva obce předsedající při zahájení zasedání. O návrhu programu, jeho doplnění a změně rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
 2. Zastupitelstvo obce je povinno projednat záležitosti v samostatné působnosti obce na základě žádosti podepsané alespoň 0,5% občanů obce, a to do 60 dnů od podání takové žádosti, jde-li o působnost zastupitelstva obce.

 

Článek 7

Řízení jednání zastupitelstva obce

 1. Jednání zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta.
 2. Starosta jednání zahajuje a ukončuje, zjišťuje počet přítomných členů zastupitelstva obce, řídí hlasování, kontroluje a podepisuje zápis z jednání, uděluje slovo členům zastupitelstva obce, vyhlašuje přestávku, dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

 

Článek 8

Zahájení jednání

 1. Při zahájení jednání předsedající zejména:
  a) informuje o tom, zda zasedání bylo řádně svoláno
  b) konstatuje přítomnost členů zastupitelstva obce
  c) předloží návrh programu zasedání ke schválení
  d) dá schválit dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisů z jednání
  e) informuje, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly
      proti němu podány
 2. Zápis, proti kterému nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly proti zápisu podány námitky, rozhodne o nich po vyjádření ověřovatelů zastupitelstvo obce hlasováním. 

 

Článek 9

Průběh jednání

 1. Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu přednáší předkladatel, případně zpracovatel.
 2. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva obce zvednutím ruky v průběhu jednání. Bez ohledu na pořadí přihlášených se udělí slovo:
  a)  členu zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů
  b)  členu vlády nebo jím určenému zástupci, poslanci, senátoru a zástupci orgánu kraje, který o slovo požádá
 3. Občan obce, který dosáhl věku 18 let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem v průběhu jednání. Toto oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
 4. Do diskuse se občan obce a oprávněné fyzické osoby přihlašují zvednutím ruky. Délka jednoho diskusního příspěvku může být nejvýše 5 minut, k téže věci nejvýše dvakrát.
 5. Do rozpravy a diskuse v rámci projednávaného bodu programu se mohou členové zastupitelstva obce, občané a oprávněné fyzické osoby přihlásit jen do konce jejího projednávání.
 6. Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, se ho nemůže ujmout.
 7. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy rozhodnout o přesunutí bodů programu a o sloučení rozpravy ke dvěma nebo více bodům programu.
 8. Zastupitelstvo obce se může na návrh člena zastupitelstva obce usnést hlasováním bez rozpravy na omezení diskusního příspěvku
 9. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o návrhu se hlasuje bez rozpravy

 

Článek 10

Usnesení a hlasování

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů obecního zastupitelstva.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení připravuje a obecnímu zastupitelstvu předkládá navrhovatel.
 3. K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
 4. Hlasuje se veřejně, pokud se zastupitelstvo obce bez rozpravy neusnese na jiném způsobu hlasování. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet.
 5. Pokud byly k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Po hlasování pozměňovacích návrhů se hlasuje o původním návrhu.
 6. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 7. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi či jiným členům obecního zastupitelstva.
 8. V případě, že se při zasedání zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání.
 9. Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupení při hlasování není přípustné.
 10. Každý člen zastupitelstva může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat.

 

 

Článek 11

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce

 1. Členové zastupitelstva obce mají při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce, předsedy výborů, statutární orgány právnických osob a vedoucí organizací a organizačních složek, zřízených nebo založených obcí, zaměstnance obce zařazených do obecního úřadu a žádat od nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

 

Článek 12

Zajištění nerušeného průběhu jednání zastupitelstva obce

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.
 3. Překročí-li řečník stanovený časový limit, může mu starosta (předsedající) odejmout slovo.

 

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 1. Starosta ukončí jednání, je-li pořad jednání vyčerpán.
 2. Pro přípravu stanovisek nebo expertíz může zastupitelstvo obce zvolit pracovní komisi ze členů obecního zastupitelstva, příp. další odborníky a experty.
 3. O průběhu jednání pořizuje zapisovatel zápis.  Podepisuje jej starosta a určení ověřovatelé. Z jednání zastupitelstva bude pořizován zvukový záznam, který bude sloužit pouze jako podklad pro tvorbu zápisu a bude zničen po konání nejbližšího následujícího zasedání zastupitelstva.
 4. V zápisu se uvádí den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení, jména ověřovatelů zápisu, počet přítomných členů zastupitelstva obce, jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva obce, včetně uvedení důvodu omluvy, průběh rozpravy, podané návrhy, výsledky hlasování o usnesení, přijatá usnesení a další důležité skutečnosti. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Článek 14

Zrušovací ustanovení

 1. Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád zastupitelstva obce Tuchoměřice, schválený dne 10.12.2014.

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Publicita

 

Veřejné osvětlení s přechody v Tuchoměřicích je spolufinancován Evropskou unií.

logo

logo

GObec

GObec

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:200
TÝDEN:679
CELKEM:1390533

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
oblačno 23 °C 15 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/12 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 22/11 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 26/15 °C

Kde nás najdete?